Markforged

Strong 3D Printed Fixtures with Markforged Mark Two or X7

by Christian Behrens-Thomsen on Feb 23, 2023

Strong 3D Printed Fixtures with Markforged Mark Two or X7

Dansk udgave længere nede!

Introduction

The world of CNC machining is constantly evolving, and one of the latest advancements is the use of 3D printing to create strong and durable fixtures. This technology offers many benefits, including reduced production time and cost savings. In this blog post, we'll discuss how Markforged Mark Two or X7 printers can be used to create strong 3D printed fixtures.

Benefits of 3D Printed Fixtures

One of the biggest advantages of 3D printed fixtures is their strength. The Markforged Mark Two or X7 printers use continuous carbon fiber reinforcement to create parts that are up to 10 times stronger than traditional 3D printed parts. This means that they can withstand heavy loads and high stresses, making them ideal for use in CNC machining.

Another benefit of 3D printed fixtures is their speed. Traditional fixture manufacturing can be a time-consuming process, involving multiple steps such as cutting, drilling, and welding. With 3D printing, fixtures can be created in a matter of hours, reducing production time and allowing for faster turnaround times.

Finally, 3D printed fixtures offer cost savings. The ability to create fixtures in-house using a 3D printer eliminates the need to outsource the work to a third-party, reducing costs and increasing profitability.

How Markforged Mark Two or X7 Printers Work

Markforged Mark Two or X7 printers use a process called Fused Filament Fabrication (FFF) to create parts. This process involves melting a thermoplastic filament and extruding it layer by layer to create a 3D object. In the case of Markforged printers, the process is enhanced by the addition of continuous carbon fiber reinforcement. This reinforcement is added to the part during the printing process, resulting in parts that are much stronger than those created using traditional 3D printing.

Applications of 3D Printed Fixtures

3D printed fixtures are suitable for a wide range of CNC machining applications. For example, they can be used to hold parts in place during the machining process, ensuring accurate and precise cuts. They can also be used to create jigs and fixtures for assembly and inspection, helping to improve efficiency and reduce errors.

One specific application of 3D printed fixtures is in the aerospace industry. The use of Markforged Mark Two or X7 printers allows for the creation of lightweight yet strong fixtures, which is crucial in the aerospace industry where weight is a major concern.

Case Study: TITANS of CNC & Markforged

TITANS of CNC is a renowned CNC machining shop that is known for its innovation and problem-solving capabilities. In a recent video, the founder of TITANS of CNC, Titan Gilroy, shared how he uses Markforged Mark Two and X7 printers to create strong 3D printed fixtures.

According to Gilroy, using 3D printed fixtures has allowed him to reduce production time by up to 75%. He also noted that the fixtures created using Markforged printers are much stronger than those created using traditional 3D printing methods.

Conclusion

In conclusion, the use of 3D printing to create strong and durable fixtures is a game-changer for the world of CNC machining. Markforged Mark Two or X7 printers offer many benefits, including strength, speed, and cost savings. By taking advantage of this technology, businesses can increase productivity, reduce production time, and improve profitability. So if you're in the CNC machining industry, consider investing in a Markforged printer to take your business to the next level.

 

See the Mark-Two here

 

Danish version:

Stærke 3D-printede fastgørelser med Markforged Mark Two eller X7

Introduktion

Verdenen af CNC-bearbejdning udvikler sig konstant, og en af de seneste fremskridt er brugen af 3D-print til at skabe stærke og holdbare fastgørelser. Denne teknologi giver mange fordele, herunder reduceret produktionstid og omkostningsbesparelser. I dette blogindlæg vil vi diskutere, hvordan Markforged Mark Two- eller X7-printere kan bruges til at skabe stærke 3D-printede fixturer.

Fordele ved 3D-printet inventar

En af de største fordele ved 3D-printede fixturer er deres styrke. Markforged Mark Two- eller X7-printerne bruger kontinuerlig kulfiberforstærkning til at skabe dele, der er op til 10 gange stærkere end traditionelle 3D-printede dele. Det betyder, at de kan modstå store belastninger og høje spændinger, hvilket gør dem ideelle til brug i CNC-bearbejdning.

En anden fordel ved 3D-printede fastgørelser er deres hastighed. Traditionel fremstilling af fastgørelser kan være en tidskrævende proces, der involverer flere trin såsom skæring, boring og svejsning. Med 3D-printning kan inventar fremstilles på få timer, hvilket reducerer produktionstiden og giver mulighed for hurtigere omsætningstider.

Endelig giver 3D-printet inventar omkostningsbesparelser. Muligheden for at skabe inventar internt ved hjælp af en 3D-printer eliminerer behovet for at outsource arbejdet til en tredjepart, hvilket reducerer omkostningerne og øger rentabiliteten.

Sådan fungerer Markforged Mark Two- eller X7-printere

Markforged Mark Two- eller X7-printere anvender en proces kaldet FFF (Fused Filament Fabrication) til at fremstille dele. Denne proces involverer smeltning af et termoplastisk filament og ekstrudering af det lag for lag for at skabe et 3D-objekt. I Markforged-printernes tilfælde forbedres processen ved at tilføje kontinuerlig kulfiberforstærkning. Denne forstærkning tilføjes til emnet under udskrivningsprocessen, hvilket resulterer i emner, der er meget stærkere end dem, der skabes ved hjælp af traditionel 3D-printning.

Anvendelse af 3D-printede inventar

3D-printede fastgørelser er velegnede til en lang række CNC-bearbejdningsapplikationer. De kan f.eks. bruges til at holde dele på plads under bearbejdningsprocessen, hvilket sikrer nøjagtige og præcise snit. De kan også bruges til at skabe skabeloner og fixturer til samling og inspektion, hvilket bidrager til at forbedre effektiviteten og reducere fejl.

En specifik anvendelse af 3D-printede fixturer er i luftfartsindustrien. Brugen af Markforged Mark Two- eller X7-printere gør det muligt at skabe letvægts- og alligevel stærke fixturer, hvilket er afgørende i luftfartsindustrien, hvor vægt er et stort problem.

Casestudie: TITANS of CNC & Markforged

TITANS of CNC er et anerkendt CNC-bearbejdningsværksted, der er kendt for sin innovation og problemløsningskapacitet. I en nylig video delte grundlæggeren af TITANS of CNC, Titan Gilroy, hvordan han bruger Markforged Mark Two- og X7-printere til at skabe stærke 3D-printede fixturer.

Ifølge Gilroy har brugen af 3D-printede fixturer gjort det muligt for ham at reducere produktionstiden med op til 75 %. Han bemærkede også, at de inventarstykker, der er skabt med Markforged-printere, er meget stærkere end dem, der er skabt med traditionelle 3D-printmetoder.

Konklusion

Det kan konkluderes, at brugen af 3D-printning til at skabe stærke og holdbare fastgørelseselementer er en afgørende ændring for CNC-bearbejdningsverdenen. Markforged Mark Two- eller X7-printere giver mange fordele, herunder styrke, hastighed og omkostningsbesparelser. Ved at drage fordel af denne teknologi kan virksomheder øge produktiviteten, reducere produktionstiden og forbedre rentabiliteten. Så hvis du er i CNC-bearbejdningsindustrien, bør du overveje at investere i en Markforged-printer for at tage din virksomhed til det næste niveau.